ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.thaihealth.or.th/

 

การส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆ เล่นดนตรี อ่านหนังสือนิทาน เล่นกีฬา จะช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมที่ดีขึ้น

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเปิดการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติครั้งที่ 17 ว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอข้อมูลทางวิชาการและความก้าวหน้าในการดูแลรักษาสุขภาพเด็ก รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ งานวิจัยต่างๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ จะเน้นความร่วมมือในการดูแลเด็กจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย แต่เมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้วก็จะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้การรักษาอย่างถูกวิธี ร่วมกับการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาให้แก่ผู้ปกครองอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อลดความเจ็บป่วยที่รุนแรงลง

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังได้มอบหมายให้กรมต่างๆ ในกระทรวง ร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการทำโครงการเด็กไทยสายตาดี ซึ่งขณะนี้กำลังจะเริ่มโครงการแจกแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียนอายุระหว่าง 6-10 ปี ทั่วประเทศที่มีปัญหาทางสายตา เนื่องจากมีการสำรวจพบว่าเด็กไทย 5% จากเด็กไทยประมาณ 13 ล้านคน มีปัญหาทางสายตาที่มีทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ซึ่งการมีปัญหาทางสายตานั้น ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะจะส่งผลทำให้คุณภาพทางการศึกษาลดลงไปด้วย

ด้าน รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กล่าวว่า ที่ผ่านมา รพ.เด็กได้นำความรู้จากการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ มาส่งเสริมต่อในการดูแลรักษาเด็ก การเพิ่มทักษะความรู้ ป้องกัน และเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก เช่น การรณรงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการในเด็กเล็กผ่านการเล่นดนตรี ยังได้มีการนำดนตรีมาร่วมสอนผู้ป่วยเด็กควบคู่กับวิชาการด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีโครงการสอนเด็กกลุ่มพิเศษที่เป็นออทิสติกเล่นเปียโน 1-5 ซึ่งเป็นการจัดขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก และหลังจากเด็กออทิสติกเล่นไประยะหนึ่งจะพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้น

"การส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆ เล่นดนตรี อ่านหนังสือนิทาน เล่นกีฬา จะช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมที่ดีขึ้น รวมถึงมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ให้สามารถทำสิ่งที่ยุ่งยากหรือซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของการเล่นดนตรีนั้นจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน เพราะการเล่นดนตรีจะช่วยพัฒนาการทำงานประสานกันของอวัยวะต่างๆ ทั้ง ตา นิ้วมือ อวัยวะรับเสียง การทำงานของสมองแต่ละส่วนทำให้มีความจำที่ดี ช่วยพัฒนาสมาธิ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และยังทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีอีกด้วย" รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย